Firmast


Firmast

AS Telor Ehitused on asutatud 1990.a., seega praeguse aja mõistes soliidse vanusega firma. Kogu tegevusajal oleme tegevad olnud ainult ehituvaldkonnas. Elu on näidanud, et pinnale on jäänud ainult kindla tegevusplaaniga ettevõtted, kes ei ole killustanud oma tegevussuundi. Ka meid on see põhimõte aidanud.

Ehitustegevus koondab väga erinevaid töölõike, kus osaleb spetsiifiliste oskustega ettevõtjaid. Ühise töö tulemusena peab valmima uus või rekonstrueeritama vana ehitis.

Ehituse kavandajale (tellijale) on oma plaanide teostamiseks mugav suhelda ühe oskusteavet valdava firmaga (nn. peatöövõtjaga), kes suudab tagada ehitusprotsessi kogu selle keerukuses, samuti oskab nõu anda optimaalsete tehniliste lahenduste leidmiseks.

AS Telor Ehitused on loodud just selliste probleemide lahendamiseks. Suudame tellija poolt kavandatud ehitustööd ellu viia alates projekteerimisest kuni ehituse valmimiseni. Just peatöövõtja puhul on firma tööstaazh määrava tähtsusega, sest kogemused maksavad siin väga palju.
Erinevalt paljudest peatöövõtufirmadest on meil ka kogenud tööliskaader, mis võimaldab paindlikumalt lahendada ehituse organiseerimise küsimusi ja kindlustab kvaliteedi, samuti võimaldab osaleda ehitusprojektides nii suure- kui ka väikesemahulise alltöövõtjana.

Kvaliteet on kaasaegses ehituses oluline märksõna. Üha enam hakatakse aru saama ka keskkonnahoiu tähtsusest. AS Telor Ehitused on välja arendanud, dokumenteerinud ja juurutanud juhtimisskeemi vastavalt standardite ISO 9001:2000 ja ISO 14001:2004 nõuetele ja omandanud 2008 a. mais nimetatud ISO standarditele vastavate juhtimissüsteemide sertifikaadid. Täites kõiki juhtimissüsteemi raames kehtestatud reegleid, tagab ettevõte sellega ka kogu süsteemi mõjususe pideva paranemise.

 

AS Telor Ehitused tegevuspoliitika  

 

AS Telor Ehitused juhtkond on sõnastanud ettevõtte tegevuspoliitika, kui oma tegevuse peamise eesmärgi ning kus antakse edasi ka ettevõtte kvaliteedi- ja keskkonnaalased veendumused ja taotlused. Tegevuspoliitikat selgitatakse kõikidele töötajatele juhtkonna esindaja poolt erinevatel koolitustel ja koosolekutel, ühtlasi on see pidevalt kättesaadav (avalikkusele ja ettevõtte heaks või nimel tegutsevatele isikutele) ettevõtte juhtimissüsteemi käsiraamatus.

 

  

AS TELOR EHITUSED tegevuse eesmärgiks on

pakkuda oma tellijatele kvaliteetseid ja konkurentidest paremaid ning keskkonnasõbralikke teenuseid ehituse peatöövõtu valdkonnas, tagades sellega oma töötajate, tellijate ja ühiskonna jätkuva rahulolu

 

 

AS Telor Ehitused tegevuspoliitika põhineb:

 

·        kehtivatest õigusaktidest ja normatiivdokumentidest lähtumisel;

·        pideval tellija soovide, nõuete, ettepanekute ja vajaduste arvestamisel ja analüüsil, eesmärgiga vastata tema ootustele ja võimalusel neid ka ületada;

·        selgel, lihtsal ja juriidiliselt korrektsel asjaajamisel;

·        tellijale kokkulepitud ajal, lepingukohase ning vigadeta ehitise üleandmisel;

·        kvalifitseeritud koostööpartnerite kasutamisel, veendudes nende võimes tegutseda vastavuses kokkulepitule;

·        keskkonnasõbralike tehnoloogiate kasutamisel ja saastamise vähendamisel ehitustegevuses;

·        personali järjepideval koolitamisel võimaldades omandatut rakendada;

·        ettevõtte juhtimissüsteemi pideval parendamisel ja täiustamisel.

 

Tegevuspoliitika sobivus organisatsiooni tegevuse alusena vaadatakse regulaarselt üle juhtkonnapoolsete ülevaatuste käigus.

  
 
 
Copyright © AS Telor Ehitused. Kõik õigused kaitstud